O firmie

Classic-Therm® XPS

Classic-Therm® XPS

OPIS

Termoizolacyjna pianka z polistyrenu ekstudowanego o zamkniętej budowie komórkowej dla nowych i remontowanych budnyków, która zapewnia trwałą i skuteczną ochronę.

ZASTOSOWANIA

Do izolacji cieplnej

 • DACHY SKOŚNE - izolacja zewnętrzna ponad krokwiami, dodatkowa izolacja od wewnątrz lub od zewnątrz (w budynkach nowych oraz przy renowacjach)
 • BUDYNKI ROLNICZE I MAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE - izolacja sufitów od wewnątrz
 • PIWNICE - ściany piwnic, ochrona przed przemarzaniem, fundamenty

INFORMACJE NA TEMAT PRZECHOWYWANIA

Płyty Classic-Therm® XPS mogą być przechowywane na zewnątrz ale powinny być zabezpieczone przed wpływem intensywnego światła słonecznego. Rekomendowane jest pozostawienie płyt zapakowanych w oryginalnym opakowaniu. Płyty powinny być zabezpieczone przed źródłami ognia. Powierzchnia płyt wystawionych na długotrwałe oddziaływanie intensywnego światła słonecznego ulega degradacji i odbarwieniu.

INSTALACJA

Płyty Classic-Therm® XPS powinny być sosowane w zalecanym zakresie temperatur. Pod wpływem wyższej temperatury niż zalecana max. 70 °C, płyty mogą zmienić kształt, mogą wówczas powstać nieodwracalne zmiany w wymiarach płt, może dojść do stopienia się czy utraty własności mechanicznych. Podczas instalacji płyt należy przestrzegać krajowych przepisów budowlanych. Płyty Classic-Therm® XPS są łatwe w obróbce i można je formować przy użyciu noża, piły, gorącego drutu, Płyty Classic-Therm® XPS są odprone na większość stosowanych w budownictwie substancji takich jak bezrozpuszczalnikowe związki bitumiczne, środki do konserwacji drewna na bazie wody, wapno, cement, gips, gips bezwodny, jak również alkohole, kwasy i zasady. Ponadto płyty są odporne na niektóre materiały organiczne takie jak rozpuszczalnik na bazie środków do konserwacji drewna, smoły i pochodne (aerozole itp.), rozcieńczalniki, pochodne rozpuszczalników takich jak aceton, octan etylu, benzyn toluenu. Podczas klejenia płyt Classic-Therm® XPS zalecane jest używanie klejów na bazie wody. Informacja o kompatybilności kleju do klejenia Polistyrenu powinna być umieszczana przez producenta kleju na etykiecie produktu.

ZALETY PŁYT Classic-Therm® XPS

 • DŁUGOTRWAŁE ZACHOWANIE WŁASNOŚCI TERMOIZOLACYJNYCH
 • DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
 • OGROMNA ODPORNOŚĆ NA NACISK
 • ODPORNOŚĆ NA ABSORBCJE WILGOCI, ODPORNOŚĆ NA CYKLE ZAMARZANIA · ODPORNOŚĆ NA STARZENIE SIĘ
 • W PRZYPADKU POŻARU MA WŁASNOŚCI SAMOGASNĄCE
 • MAŁA WAGA I ŁATWOŚĆ MONTAŻU
 • ŁATWOŚĆ OBRÓBKI PROSTYMI NARZĘDZIAMI
 • CZYSTA BEZZAPACHOWA POWIERZCHNIA NIE PODRAŻNIAJĄCA SKÓRY

PODSTAWOWE INFORMACJE

Płyty Classic-Therm® XPS są zgodne z wymogami rozporządzenia UE w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową. Płyty zawierają dodatki zmniejszające palność produktu czyniąc go samogasnącym, nie są jednak niepalne i narażone na intensywny ogień ulegają spaleniu.

Płyty Classic-Therm® XPS nie są biodegradowalne lecz nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w tym wody i gleby. Płyty podlegają recyklingowi ale nie powinny być mieszane z innymi rodzajami plastiku.

Classic-Therm® XPS
Classic-Therm® XPS
Classic-Therm® XPS
Classic-Therm® XPS
Classic-Therm® XPS